+370 603 90867     |     info@pirkcia.lt

Pirkimo taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs, Jūsų, Jums, Jus") ir pardavėjo pirkcia.lt (toliau - "pirkcia.lt mūsų, mums, mumis, mes") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes pirkcia.lt interneto parduotuvėje (toliau - e.parduotuvė).
Svarbu! Užsakydami prekes e.parduotuvėje www.pirkcia.lt, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
Naudotis e.parduotuvės www.pirkcia.lt paslaugomis turi teisę:
a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
b) nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
c) juridiniai asmenys;
d) visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
Prekių kainos e.parduotuvėje www.pirkcia.lt yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo išlaidos į kainą nėra įskaičiuotos.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

Pirkėjo teisės ir pareigos:
Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių.
Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.
Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
pirkcia.lt neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.
Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.

Pardavėjo (pirkcia.lt) teisės ir pareigos
Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e.parduotuvės veikimą.
Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e.parduotuvės veikimo sąlygas.
Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

Baigiamosios nuostatos
pirkcia.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.
Jei e.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, pirkcia.lt neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.
Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Privatumo nuostatos
Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.pirkcia.lt (toliau – pirkcia.lt, e.parduotuvė) kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
pirkcia.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
a) duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
b) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
c) pirkcia.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
d) asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia pirkcia.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra griežtai konfidenciali.
Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
pirkcia.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
išrašyti finansinius dokumentus;
išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis pirkcia.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
pirkcia.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes.
Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
pirkcia.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;
tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas
Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

Privatumo politikos keitimas
pirkcia.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e.parduotuvėje.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.
Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.
Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.